İletişim: 0(232) 853 22 81  |  info@korkmazmekatronik.com.tr

KVKK BİLGİ EDİNME BAŞVURU FORMU

GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’un 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır. 

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Kurumumuza bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. 

Bu çerçevede “yazılı” olarak Kurumumuza yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak; 

• Başvuru Sahibinin şahsen başvurusu ile,

 • Noter vasıtasıyla,

 • Başvuru Sahibince 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle, tarafımıza iletilebilecektir.

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

 

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

 

Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)

 

 

Korkmaz Mekatronik End. Mak. Bilg. Yaz. San.ve Tic.Ltd.Şti.

 Yedi Eylül Mh. Philsa Cd. No:42/1  TORBALI - İZMİR / TÜRKİYE

 

 

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

 

Korkmaz Mekatronik End. Mak. Bilg. Yaz. San.ve Tic.Ltd.Şti.

 Yedi Eylül Mh. Philsa Cd. No:42/1  TORBALI - İZMİR / TÜRKİYE

 

 

 

 

Noter vasıtasıyla tebligat

Tebligat         zarfına         “Kişisel

 

Verilerin    Korunması   Kanunu

 

Kapsamında        Bilgi        Talebi”

 

Yazılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

“Güvenli   elektronik   imza” ile

korkmaz.altun@hs01.kep.tr

E-posta’nın       konu       kısmına

imzalanarak   Kayıtlı  Elektronik

 

“Kişisel    Verilerin    Korunması

Posta (KEP) Yoluyla

 

Kanunu             Bilgi            Talebi”

 

 

yazılacaktır.

 

 

 

 

 

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı kurumumuzca duyurulacaktır. Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

 

A.Başvuru Sahibi iletişim bilgileri:

 

 

İsim

 

Soy isim

 

TC Kimlik Numarası

 

Telefon Numarası

 

E – posta

(Belirtmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

 

Adres

 

 

  1. Lütfen Kurumumuz ile olan ilişkinizi belirtiniz.

 

 

☐Tedarikçi

 

☐Ziyaretçi

☐Çalışan/Personel

 

☐  

Diğer: …………………………………………..

Kurumumuz içerisinde iletişimde olduğunuz Birim:………………….………………………………………………………… Konu:……………………………………..…………………………………….……………...……………………………………………

 

☐Eski Çalışanım

 

☐İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım

  Çalıştığım Yıllar :

Tarih : …………………………………………………………………..

………………………………………….

☐Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım

Diğer:

Lütfen

çalıştığınız

firma

ve

pozisyon

bilgisini

………………………………………………..

belirtiniz

 

………………………………………………………………………………

               

 

 

C.Lütfen       KVK       Kanunu       kapsamındaki       talebinizi       detaylı       olarak    belirtiniz:

 

 

 

 

 

C.   Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

 

Adresime gönderilmesini istiyorum.

 

  E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

(E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

 

Elden teslim almak istiyorum.

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

 

İşbu başvuru formu, Kurumumuz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Kurumumuz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Kurumumuz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Kurumumuz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

 

 

 

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)

Adı Soyadı :

Başvuru Tarihi :

İmza : 

Copyright © 2013 Korkmaz Mekatronik - Site Materyallerinin tümü Korkmaz Mekatronik’e aittir ve İzinsiz Kullanılamaz.